Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

F-klassen

 

F-klassen er et specialtilbud for elever i Thisted kommune med særlige behov.

Målgruppen for disse tilbud er børn med social-emotionelle vanskeligheder og/eller tilknytningsforstyrrelser, hvor almentilbuddet ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodese elevens særlige behov.

Målgruppens børn er bl.a. karakteriseret ved ofte at:

  • Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.
  • Have udviklet alternative og uhensigtsmæssige adfærdsstrategier.
  • Have forskellige diagnoser.

 

I F-klassen arbejdes der KRAP-orienteret. KRAP er en forkortelse af Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende pædagogik.

Det betyder, at der i tilgangen til eleverne undervises i et tydeligt og relationelt pædagogisk læringsmiljø.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Eleverne undervises i små grupper eller individuelt med fast tilknyttet pædagogisk personale.

Vores mål for eleverne er at give dem værktøjer til at håndtere tilværelsen, og udgangspunktet er hele tiden den enkelte elevs forudsætninger for læring. Der laves individuelle elevplaner med afsæt i den enkelte elevs behov for støtte, således eleven kan bliver så dygtig og velfungerende som muligt.

Vi har i kraft af vores placering på en lokal skole mulighed for at integrere vores elever i skolens almindelige klasser, når vi skønner det er hensigtsmæssigt og eleven kan profitere af inklusionsindsatsen.

Synlige tegn på kvalitet i undervisningen:

- Progression i læring og trivsel.

- Så mange som mulig tager afgangseksamen

- Fortrolighed med testsituationer.

- Arbejdsro og fokuseret arbejde.

- Elevernes mødestabilitet.

- At eleverne kender deres læringsmål.

 

Færdigheder og kompetencer eleverne tilegner sig i tilbuddet:

- Livsduelighed.

- Sociale og faglige mestringsstrategier der fremmer muligheden for inklusion i almenskole og omgivende samfund.

- kompetencer jf. fælles mål i folkeskolens fagrække.

- fortrolighed med testsituationer.

 Undervisningen: 

Undervisningen lever op til folkeskolens krav om målstyret undervisning og tager afsæt i den enkelte elevs motivation og kompetencer, hvilket fremgår af de individuelle elevplaner.

Fagene bygges ind i opgaver og oplevelser, og der gives mulighed for individuel og fælles udfoldelse og aktivitet. Undervisningen udføres i klare og tydelige strukturer med individuelle valgmuligheder inden for rammerne.  Social træning er en naturlig del af skoledagen.

Vi vægter, at eleverne får kendskab til det omgivende samfund bl.a. ved hjælp af praktikker og virksomhedsbesøg.

Dele af den understøttende undervisning er konverteret til tolærersystem, således at alle elever har en skoledag fra 8-14 hver dag.

Skoletilbuddet har pasning i special-SFO efter skoletid.

Evaluering af elevernes progression:

- løbende evaluering af elevernes faglige og sociale mål i de individuelle elevplaner.

- læringssamtaler – individuelle og i grupper

- nationale tests

- terminsprøver og 9. klasses prøver

- fagspecifikke tests

 

Pædagogiske arbejdsmetoder:

- LP-arbejde

- Forebyggende, pædagogiske hensyn

- Sociale historier

- Social træning

- Belønningssystemer

- Afledning

- Eksternalisering

- Visualisering

- Anerkendende pædagogik

- Positiv forstærkning

- Tydelig struktureret tilgang både didaktisk og pædagogisk.

- Oplevelsesorienteret læring

 

Forældresamarbejde:

Et nært og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at arbejdet kan bære frugt.

Derfor har vi løbende kontakt med hjemmet via kontaktbog, på AULA, telefonisk, hjemmebesøg, forældremøder, høringer, og visitationer samt forældrearrangementer.

Teamet:

Personalet er et lille fast team bestående af højt fagligt kvalificeret og robust pædagogisk personale.

Der er desuden tilknyttet en fast psykolog fra PPR, som deltager ad hoc ved teammøderne. Derudover deltager en repræsentant fra skolens ledelse i det ugentlige teammøde.

Personalet er sammen med eleverne hele dagen – også i frikvartererne.